So sánh sản phẩm

LỊCH HỌC NĂNG KHIẾU ( Thời gian bắt đầu từ 03/06/2019)

Ngày đăng : 10:06:16 28-06-2019

,

LỊCH HỌC NĂNG KHIẾU

(Start from03/06/2019)
 
DAY
 
PLACE
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
* Các cơ sở cho trẻ học đúng giờ quy định.
*Phân ca học theo lứa tuổi và có thể điều chỉnh thời gian học phù hợp với HĐ từnglớp.
* Các môn phải có Phụ trách cùng GVNK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
2
 
 
 
 
MORNING
 
English
8.45am to 9.15am (NT1+ 2)
9.15am to 9.45am (MGB1+2)
9.45am to 9.50am (MGN1+2)
9.50am to 10.20am (MGL1+2)
Vẽ 1+ 2
(9-11h00)
Chiều: Setup theophâncông
Võ 1+ 2
8h30-9h30
 
Toán
 
Vẽ 1+2
(9-11h00)
Chiều: Setup theophâncông
 
 
English
8.45am to 9.15am (NT1+ 2)
9.15am to 9.45am (MGB1+2)
9.45am to 9.50am (MGN1+2)
9.50am to 10.20am (MGL1+2)
 
 
 
AFTERNOON
Cờvua
Ca 1:15h00-15h35 (Bé 1+2)
Ca 2: 15h35-16h10 (N+L)
 
Vẽ 1+ 2
14h30-16h
 
 
Cờvua
Ca 1:15h00-15h35 (Bé 1+2)
Ca 2: 15h35-16h10 (N+L)
 
KNS
Ca1:14h30- 15h(MGL-MGN)
Ca2: 15h-15h30(MGB- NT)
 
Múa
Ca 1: 14h45-15h20-L+N
Ca 2: 15h20- 15h45-B +NT
 
 
3
 
 
 
MORNING
Vẽ-MGN (Mon 3,4)
(9-11h)
 
English
8.45am to 9.15am(MGL)
9.15am to 9.35am (NT-Mon Bé)
9.35am to 9.55am(MGN-MGB)
9.55am to 10.20 (Mon Lớn)
Toán
 

9hh30-10h30
 
 
English
8.45am to 9.15am(MGL)
9.15am to 9.35am (NT-Mon Bé)
9.35am to 9.55am(MGN-MGB)
9.55am to 10.20 (Mon Lớn)
 
Vẽ-MGL(Mon5)
(9-11h)
 
 
 
 
AFTERNOON
Vẽ
NT- Mon bé
 
Cờvua
Ca 1:15h00-15h30 (N+L)
 
Múa
Ca 1: 14h45-15h20-L+N
Ca 2: 15h20- 15h45- B +NT
Cờvua
Ca 1:15h00-15h30 (N+L)
 
Vẽ- MGB
(15-16h)
 
 
KNS
Ca1:14h30- 15h(MGL-MGN)
Ca2: 15h-15h30(Mon bé -NT)
Ca3: 15h30-16h(MonLớn- MGB)
 

Tin cùng danh mục